Atribuții compartimente

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL:

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului relații cu publicul sunt următoarele:

 • Ȋndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunde de relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
  • asigură informarea cetățenilor despre activitatea administrației publice locale;
  • ȋntocmește materiale tipărite sau pe suport electronic pentru informarea cetățenilor;
  • oferă informații cetățenilor privind modalitatea de obținere a unor documente, avize, aprobări etc;
  • ȋnregistrează cererile, sesizările, reclamațiile sau propunerile adresate Primăriei Comunei Boghicea, predă spre rezolvare competent, compartimentelor de specialitate, urmărește soluționarea și redactează în termen legal răspunsul, expediază răspunsul către petiționar;
  • verifică documentaţia depusă şi dacă aceasta este completă, o înregistrează;
  • informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
  • informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea primăriei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local Boghicea;
  • transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documente înregistrate şi repartizate;
  • primeşte şi eliberează raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
  • aduce la cunoştinţă conducerii propunerile şi sesizarile cetăţenilor în vederea unei bune funcţionări a primăriei;
  • urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale primăriei, către cetăţeni;
  • întocmeşte lunar un raport privind situaţia lucrărilor scadente la nivelul primăriei pe care îl înaintează primarului;
  • coordonează activitatea legată de audiențe la Primar, Viceprimar, Secretar general;
  • pregăteşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi înregistrate;
  • comunică răspunsurile către cetaţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;
  • păstrează secretul profesional și confidențialitatea datelor precum și informațiile privind activitatea compartimentului;
  • organizează funcționarea Registraturii Primăriei Comunei Boghicea; primește și expediază corespondența;

COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ȊN CONSTRUCŢII:

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului urbanism sunt următoarele:

 • Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Boghicea;
 • Iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • Elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • Participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
 • Emite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate de organelle competente, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, conform competenţelor;
 • Identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;
 • Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
 • Participă la şedinţele Consiliului local, la Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina şi asigură informaţiile solicitate;
 • Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
 • Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism;
 • Emite în baza Legii 453/2001 şi a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitare mobile – pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafică cu autocolante pe geam – vitrine peste 1 mp), pentru firme şi reclame publicitare;
 • Execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
 • Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 • Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 • Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii;
 • Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 • Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsuri legale ce se impun (amendă, desfiinţare, demolare);
 • Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 • Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

            CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR:

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului contabililtatea veniturilor si cheltuielilor sunt următoarele:

 • Fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al Comunei, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului Local in vederea aprobarii bugetului anual;
 • Intocmeste contul anual de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobarii Consiliului Local;
 • Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta consiliului local al comunei;
 • Raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar – contabile a primariei Boghicea in conformitate cu dipozitiile legale in vigoare;
 • Verifica modul de incasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului si Consiliului Local orice neregula sau incalcare constatata, precum si masurile ce se impun;
 • Verifica incadrarea achizitiilor publice in bugetul de venituri si cheltuieli corespunzator capitolului respectiv;
 • Urmareste si verifica ca toate cheltuielile sa se faca in baza unui referat de necesitate intocmit de angajatul solicitant, cu viza de control financiar preventiv, si realitatea seviciului efectuat;
 • Intocmeste ordinele de plata pentru toate facturile institutiei;
 • Intocmeste situatiile cerute de institutii fata de care suntem subordonati;
 • Intocmeste cererile de admitere si deschidere la finantare pentru obiectivele de investitii;
 • Intocmeste balantele contabile pe bugetul local, autofinantare, proiecte phare;
 • Va face parte din comisiile de negociere, licitatie, receptie lucrari, ori de cate ori conducatorul institutiei o va stabili prin dispozitie;
 • Vizeaza din punct de vedere contabil toate contractele incheiate de Primaria comunei Boghicea;
 • Evidentiaza lunar si intocmeste contabilitatea veniturilor care stau la baza intocmirii balantei de venituri si cheltuieli, iar trimestrial bilantul contabil;
 • Inregistreaza cheltuielile si veniturile in evidenta contabila in partida dubla pe capitole si articole bugatare;
 • Realizeaza studiile necesare in vederea aprobarii de catre Consiliul Local a imprumuturilor care trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora;
 • Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tututror documentelor financiar – contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • Asigura pe baza documentatiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitatilor din domeniul invatamantului, sanatatii, asistentei sociale, cultura etc.;
 • Asigura oraganizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu public si privat al comunei Boghicea, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale primariei;
 • Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil , la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii si organizeaza controlul asupra operatiunilor patrimoniale;
 • Asigura inventarierea anuala ori de cate ori este nevoie/ordonatorul principal de credite o cere, a bunurilor materiale si a valorilor banesti ce apartin comunei si administrarea corespunzatoare a acestora;
 • Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;
 • Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului public si privat al comunei Boghicea (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei , in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimonial si de inregistrare cronologica si sistematica in evident contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local , precum si pentru urmarirea/verificarea incasarii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite;
 • Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei Comunei Boghicea si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului Local;
 • Urmareste si raspunde de aplicarea Hotararilor Consiliului Local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative in domeniul economic-financiar;
 • Propune primarului angajarea, transferarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu ale personalului din subordine si alte drepturi de personal (promovare in grade profesionale, avansare in trepte de salarizare, premii in cursul anului, la sfarsit de an, calificative etc.);
 • Raspunde si respecta ordinea de plata a obligatiilor bugetare, termenele scadente, prevazute de legislatia in vigoare si codurile din aplicatia informatica.
 • Raspunde de intocmirea referatelor de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al compartimentului, in vederea promovarii lor in Consiliul Local;
 • Asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legele de elaborare si adoptare a bugetului local antrenand toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului de adoptare a bugetului;
 • Centralieaza propunerile de la compartimentele de specialitate ale Primariei , de la servicile din subordinea Consiliului Local, de la institutiile de invatamant, sanatate, cultura, etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor;
 • Verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite , de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului Local sau ordonatorului principal de credite;
 • Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru urmatoarele:
 1. Contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativa la locurile de folosire astfel incat sa raspunda cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
 2. Contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;
 3. Contabilitatea mijloacelor banesti;
 4. Contabilitatea deconturilor;
 • Prezinta la cererea Consiliului Local si a Primarului , rapoarte si informari privind activitatea compartimentului in termenul si forma solicitata;
 • Intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile;
 • Introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare;
 • Inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar si completarea fiselor de invetar pe loturi de folosinta si pe persoane;
 • Urmarirea si verificarea viramentelor bancare;
 • Urmarirea si verificarea registrului de casa;
 • Furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare cat si a altor raportari statistice;
 • Inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor obiecte de inventar si mijloacelor fixe achizitionate;
 • Raspunde de indosarierea, pastrarea si arhivarea documentelor pe care le intocmeste;
 • Tine evidenta contractelor de inchiriere pentru terenuri, apartinand domeniului public si privat al comunei ocupate sau nu de alte tipuri de constructii si pentru terenuri inchiriate in scop agricol situate in intravilanul comunei, urmareste incasarea chiriilor aferente acestor terenuri;
 • Compartimentul gestioneaza si celelalte venituri ale bugetului local : redevente, concesiuni, superfici, chirii terenuri si spatii comerciale , venituri din vanzarea spatiilor comerciale si terenuri s.a.; in caz de reziliere a unui contract Compartimentul Contabilitate comunica Compartimentului Taxe si Impozite un exemplar din adresa de reziliere a contractului respectiv;
 • Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv;
 • Raspunde de evidenta formularelor cu regim special, a registrului de evidenta a datoriei publice locale si a registrului de evidenta a garantiilor locale ale comunei;
 • Raspunde de implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
 • Indeplineste atributii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor (A.L.O.P.) la nivelul aparatului propiu al primarului comunei Boghicea;
 • Raspunde de transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dipozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinat controlul caseriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cat si sub aspectul securitatii acestora si intocmeste un process verbal de constatare;
 • Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor primariei Boghicea fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Primeste centralizararele borderourilor desfasurate de incasari din impozite , taxe si alte venituri cuvenite bugetului communal de la organelle fiscale dupa ce au fost verificate de catre aparatul de rol, pe care le inregistreaza in registrul de partizi-venituri al comunei;
 • Confrunta zilnic carnetul chitantier cu borderourile desfasuratoare ale incasarilor intocmite de referentul de la compartimentul impozite si taxe locale;
 • Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul compartimentului;
 • Incheie contracte pentru lumina, diverse prestari de servicii, acte aditionale in cazul contractelor care expira;

Atributiile compartimentului financiar-contabil in domeniul salarizarii personalului:

 • Aplica indexarile, majorarile si orice modificari privind salarizarea personalului, conform legislatiei in vigoare;
 • Verifica sporurile de vechime ale personalului angajat in vederea intocmirii statului de plata;
 • Intocmeste statele de plata pentru salariatii institutiei, consilieri locali si asistentii persoanelor cu handicap;
 • Intocmeste declaratiile privind virarea CAS – ului, fond sanatate, somaj; D 112;
 • Intocmeste fisele fiscale FF1 si FF2 pentru salariatii institutiei, consilieri locali si asistentii persoanali;
 • Acorda consultanta secretarului general si primarului privind activitatea de evaluare anuala ale salariatilor institutiei;
 • Tine evidenta fiselor de pontaj;
 • Intocmeste referate raportate la dispozitiile legale si tine evidenta dispozitiilor emise si aprobate de primar;

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE:

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului impozite si taxe locale sunt următoarele:

Activitatea Compartimentului a fost structurata astfel, in conformitate cu prevederile Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala:

Intocmirea documentatiei necesare in vederea stabilirii si incasarii creantelor privind impozitele si taxele locale

            ATRIBUTII:

 • Aplica dispozitiile Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare, si a Codului de procedura fiscal.
 • Urmareste respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala cu privire la: subiectele raportului juridic fiscal, creantele fiscale, obligatiile fiscale, nasterea creantelor si obligatiilor fiscale, stingerea creantelor fiscale, competenta teritoriala, domiciliul fiscal, actul administrative fiscal, colaborarea intre institutiile publice, inregistrarea fiscala si evidenta fiscala a contribuabililor persoane juridice, declaratia fiscala, decizia de impunere, calcului dobanzilor, prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale, aplicarea de sanctiuni conform legii, inspectia fiscala, etc.
 • Stabileste si impune impozite si taxe locale datorate de catre contribuabilii persoane persoane juridice –impozit cladiri, impozit teren, impozit asupra mijloacelor de transport; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, taxa hoteliera, impozitul pe spectacole, etc
 • Gestioneaza dosare fiscal.
 • Preda documentele la arhiva institutiei.
 • Intocmeste adrese catre institutii publice care solicita date referitoare la bunurile mobile si imobile ale contribuabililor persoane fizice conform Codului de procedura fiscal – Politie, Parchet, Judecatorie, Executori Judecatoresti, Directia Generala a Finantelor Publice, Primarii
 • Verifică documentaţiile şi propunerile privind restituiri / compensari de sume şi dacă le găseşte întemeiate le avizează favorabil şi le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.
 • Respecta prevederile legale privind evidenta amenzilor de circulatie / contraventionale, si a amenzilor diverse.
 • In sustinerea datelor inscrise in deconturi, declaratii de impunere, solicita contribuabililor copii dupa documentele justificative care au stat la baza intocmirii lor ( acte de identificare, certificate de inmatriculare emise de Registrul Comentului, acte de proprietate, documente contabile etc.)
 • Inregistreaza /radiaza în/din evidenţele fiscale a bunurilor mobile şi imobile dobândite de către contribuabili, in baza declaratiei contribuabilului si a actelor justificative.
 • Intocmeste decizii de impunere pentru contribuabili persoane fizice.
 • Constata neregulile in evidenta fiscala a contribuabililor si indrepta erorile constatate potrivit procedurilor legale.
 • Participa la intocmirea documentatiilor anuale privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local.
 • Verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale intocmite de contribuabili persoane fizice.
 • Verifica corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili persoane fizice.
 • Verifica respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile.
 • Stabileste diferentele de plata si accesoriile acestora.
 • Urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare privind registrul unic de control.
 • Elibereaza certificate de atestare fiscala la solicitarea persoanelor fizice respectand prevederile legale in vigoare.
 • Elibereaza certificate de atestare fiscala si adeverinte respectand prevederile legale in vigoare.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, secretarul general al comunei si contabilul Compartimentului financiar-contabil, conform reglementarilor legale in vigoare.
 • Indeplineste toate cerintele ca urmare a republicarii, modificarii si completarii actelor normative in vigoare si in domeniu.
 • Este inlocuita in perioadele in care aceasta absenteaza de la serviciu, fiind in concediul de odihna, de boala, plecat la cursuri de perfectionare profesionala, etc., de un angajat din cadrul primariei comunei Boghicea, județul Neamț.
 • Adopta un comportament civilizat si decent in relatiile cu contribuabilii si colegii de serviciu.
 • Colaboreaza cu celelalte birouri, servicii si compartimente pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu; nerespectarea atrage raspunderea potrivit legii.

Evidenta centralizata a veniturilor pe fiecare contribuabil persoane fizice si persoane juridice

            ATRIBUŢII:

 • Aplica dispozitiile Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare si a Codului de procedura fiscal.
 • Urmareste respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala cu privire la: subiectele raportului juridic fiscal, creantele fiscale, obligatiile fiscale, nasterea creantelor si obligatiilor fiscale, stingerea creantelor fiscale, competenta teritoriala, domiciliul fiscal, actul administrativ fiscal, colaborarea intre institutiile publice, inregistrarea fiscala si evidenta fiscal a contribuabililor persoane fizice , declaratia fiscala, decizia de impunere, calculul dobanzilor, prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale, aplicarea de sanctiuni conform legii, inspectia fiscala, etc
 • Preda documentele la arhiva institutiei.
 • Intocmeste adrese catre institutii publice care solicita date referitoare la bunurile mobile si imobile ale contribuabililor persoane fizice conform Codului de procedura fiscal – Politie, Parchet, Judecatorie, Executori Judecatoresti, Directia Generala a Finantelor Publice, Primarii
 • Acorda asistenta specializata tuturor contribuabililor persoane fizice si persoane juridice privind impozitele si taxele locale.
 • Desfasoara activitati de consultare si indrumare a contribuabililor in vederea respectarii prevederilor legale.
 • Inregistreaza /radiaza în/din evidenţele fiscale bunurile mobile şi immobile dobândite de către contribuabili, in baza declaratiei contribuabilului si a actelor justificative.
 • Intocmeste decizii de impunere pentru contribuabili persoane fizice si persoane juridice.
 • Constata neregulile in evidenta fiscala a contribuabililor si indrepta erorile constatate potrivit procedurilor legale.
 • Intocmeste raportari privind situatia contribuabililor persoane fizice si persoane juridice care nu au achitat obligatiile fiscal inscrise in deciziile de impunere.
 • Tine evidenta debitelor / suprasolvirilor si analizeaza / rectifica aceste situatii.
 • Participa la intocmirea documentatiilor anuale privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local.
 • Verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscal intocmite de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice.
 • Verifica corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili persoane fizice si persoane juridice.
 • Verifica respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile.
 • Stabileste diferentele de plata si accesoriile acestora.
 • Sanctioneaza potrivit legii faptele constatate si dispune masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscal.
 • Efectueaza inspectii fiscale conform prevederilor legale.
 • Conduce evidenţa contabilă proprie în conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale, a legilor anuale ale bugetului de stat şi a monografiei privind înregistrările în contabilitatea instituţiilor publice.
 • Organizeaza si tine la zi contabilitatea, veniturilor, debitorilor, creditorilor din impozite si taxe precum si alte venituri ale bugetului local.
 • Asigură evidenţierea corectă a operaţiunilor efectuate în numerar sau prin virament prin programul informatic.
 • Urmareste veniturile bugetului local pe capitole si subcapitole.
 • Aplica prevederile legale in vigoare in organizare si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.
 • Respecta prevederile legale privind evidenţa veniturilor din închirieri şi concesiuni.
 • Urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la acordarea bonificatiilor, scutirilor, reducerilor de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local.
 • Urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare privind ordinea stingerii datoriilor de catre contribuabili persoane fizice si persoane juridice.
 • Urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local al şi dispoziţiilor Primarului şi răspunde de respectarea actelor normative în domeniul economic-financiar.
 • Face propuneri pentru întocmirea proiectului de buget al comunei.
 • Participa la inventarierea anuala a masei impozabile.
 • Stabileste debite anuale pentru persoanele fizice si persoanele juridice.
 • Efectueaza inscrieri si radieri auto.
 • Intocmeste certificate fiscal.
 • Semneaza alaturi de primar toate actele pe care le intocmeste.
 • Intocmeste lunar situatia incasarilor si le preda in vederea intocmirii situatiilor financiare trimestriale.
 • Intocmeste anexele la partea de venituri.
 • Tine evidenta pe nominal in registrul rol unic a incasarilor pe fiecare contribuabil persoana juridical.
 • Inregistreaza borderourile de scadere si debite pe fiecare contribuabil persoana juridica.
 • Tine evidenta veniturilor realizate din incasari de la persoanele fizice si juridice.
 • Inregistreaza listele plus si listele ramasita pe fiecare contribuabil persoana fizica si persoana juridica.
 • Intocmeste lista plus si lista ramasita pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice la sfirsitul anului.
 • Tine evidenta chiriilor si concesionarilor si actualizeaza conform ratei inflatiei chiriile si concesiunile.
 • Face regularizari de taxa autorizatii constructii.
 • Intocmeste formele de restituire, virare si compensare conform legilor in vigoare.
 • Deschide partida de rol pentru debitare pentru persoanele fizice si persoanele juridice cu proprietati noi.
 • Efectueaza rapoarte de specialitate pentru Hotaririle Consiliului Local cu privire la taxe si impozite.
 • Participa la urmarirea silita a veniturilor cuvenite bugetului local in care se intocmeste si inainteaza popririle asupra conturilor debitorilor.
 • Intocmeste si expediaza contribuabililor instiintari de plata privind debitele datorate bugetului local.
 • Are obligatia sa stabileasca masa impozabila in concordanta cu Compartimentul Registru Agricol.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, secretarul general al comunei si contabilul Compartimentului financiar-contabil, conform reglementarilor legale in vigoare.
 • Indeplineste toate cerintele ca urmare a republicarii, modificarii si completarii actelor normative in vigoare si in domeniu.
 • Este inlocuit in perioadele in care acesta absenteaza de la serviciu, fiind in concediul de odihna, de boala, plecat la cursuri de perfectionare profesionala, etc., de un angajat din cadrul Primariei Boghicea.
 • Adopta un comportament civilizat si decent in relatiile cu contribuabilii si colegii de serviciu.
 • Colaboreaza cu celelalte birouri, servicii si compartimente pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu; nerespectarea atrage raspunderea potrivit legii.

Incasarea impozitelor si taxelor locale

            ATRIBUŢII:

 • Aplica dispozitiile Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare si a Codului de procedura fiscal.
 • Executa incasarile zilnic si intocmeste zilnic borderoul centralizator si depune incasarile in termen legal la Trezorerie.
 • Ridica de la Trezorerie numerarul necesar platii salariile personalului Primariei si al unitatilor subordonate precum si alte plati numerar ce sunt suportate de la bugetul local.
 • Ridica extrasele de cont si orice alte documente de la Trezorerie si le preda in timp contabilului sef.
 • Centralizează zilnic încasările în numerar din impozite şi taxe locale pe fiecare indicative.
 • Urmăreşte respectarea regulamentului operaţiunilor de casă.
 • Conduce zilnic evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul zilnic al caseriei, asigură întocmirea corectă a jurnalelor de casă.
 • Asigură aplicarea măsurilor privind înregistrarea şi securitatea numerarului existent în caseria proprie.
 • Incaseaza impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetului local precum si accesoriile acestora, cu respectarea incadrarii in clasificatia bugetara aprobata prin legislatia privind finantele publice.
 • Centralizeaza zilnic incasarile in numerar, justifica in scris anularea chitantelor sau operatiunile eronate efectuate in baza de date, prin intocmirea referatului temeinic fundamentat si avizat la sfarsitul sesiunii de lucru de seful ierarhic superior.
 • Raspunde de integritatea si securitatea numerarului existent in casieria proprie.
 • Participa la inchiderea zilnica respectand urmatoarele:

– arhiveaza chitantele emise in ordinea cronologica;
– confrunta lista incasarilor zilnice centralizata pe statia de lucru cu numerarul din
casieria proprie;
– semneaza lista sintetica a incasarilor zilnice pe care o arhiveaza in fata chitantelor;
–     Elibereaza adeverinte respectand prevederile legale in vigoare.
–     Respecta si aplica prevederile HCL-urilor, a dispozitiilor Primarului si a celorlalte acte normative care reglementeaza impozitele, taxele si alte contributii datorate bugetului local.

 • Sumele ramase in sold de pe o zi pe alta se pastreaza in casa de bani din dotare.
 • Prezinta situatia incasarilor de la populatie, saptamanal, contabilului sef si Primarului.
 • Arhiveaza documentele intocmite.
 • Se preocupa de cunoasterea actelor normative si actelor administrative specifice activitatii pe care o desfasoara in cadrul Primariei comunei.
 • Raspunde de corectitudinea intocmirii dosarelor si a situatiilor ce intra in sfera de competenta a casierului.
 • Intocmeste registre de casa le preda zilnic pentru control si viza Control Financiar Preventiv si asigura depunerea sumelor incasate potrivit reglementarilor legilor in vigoare.
 • Raspunde de inscrierile efectuate in registrele de rol si are obligatia ca in primul trimestru al anului sa verifice si confrunte toate datele inscrise in matricole, in registre rol, descarcarea debitelor, a scaderilor pentru toate categoriile de debite.
 • Verifica cel putin odata pe luna operatiunile inscrise in evidentele nominale si face confruntul cu operatorul de rol privind debitele inscrise in registrul rol unic.
 • Se interzice instrainarea unor sume de bani din casierie in afara operatiunilor curente insotite de documente justificative.
 • Are obligatia de a inscrie pe fiecare chitanta pe care o elibereaza contribuabililor, data emiterii chitantei, numarul de rol, numele si prenumele, debite achitate pe curent, ramasite si majorari.
 • Raspunde in fata organelor de control de incasare a debitelor, perceperea majorarilor de intirziere, potrivit prevederilor legale.
 • Arhiveaza, numeroteaza si preda pe baza de proces-verbal la arhiva dosarele pe domenii de activitate, inventar, pana in martie pe anul precedent.
 • Nu comunica altor persoane secrete de serviciu, date şi informaţii si nu furnizeaza informaţii de orice natura care pot afecta reputaţia şi credibilitatea institutiei, da dovada de fidelitate fata de interesele institutiei si nu aduce prejudicii acesteia prin practici de concurenta neloiala.
 • Imbunatatirea continua a nivelului professional.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul comunei, conform reglementarilor legale in vigoare.
 • In perioadele in care aceasta absenteaza de la serviciu, fiind in concediul de odihna , de boala , plecat la cursuri de perfectionare profesionala , etc., este inlocuita de un angajat din cadrul Primariei Boghicea.
 • Adopta un comportament civilizat si decent in relatiile cu contribuabilii si colegii de serviciu.
 • Colaboreaza cu celelalte birouri, servicii si compartimente pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu; nerespectarea atrage raspunderea potrivit legii.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, secretarul general al comunei si contabilul Compartimentului financiar-contabil, conform reglementarilor legale in vigoare.

Stabilirea debitelor restante si intocmirea dosarului de executare silita;

            ATRIBUŢII:

 • Aplica dispozitiile Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare, si a Codului de procedura fiscal.
 • Urmareste respectarea prevederilor Codului de procedura fiscala cu privire la: subiectele raportului juridic fiscal, creantele fiscale, obligatiile fiscale, nasterea creantelor si obligatiilor fiscale, stingerea creantelor fiscale, competenta teritoriala, domiciliul fiscal, actul administrative fiscal, colaborarea intre institutiile publice, inregistrarea fiscala si evidenta fiscala a contribuabililor persoane juridice, declaratia fiscala, decizia de impunere, calcului dobanzilor, prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale, aplicarea de sanctiuni conform legii, inspectia fiscala, etc.
 • Intocmeste referate de compensari si restituiri conform prevederilor legale in vigoare.
 • Participa la inventarierea anuala a masei impozabile.
 • Participa la inventarierea anuala a creantelor prin emiterea extraselor de cont.
 • Acorda asistenta specializata tuturor contribuabililor persoane juridice privind impozitele si taxele locale.
 • Desfasoara activitati de consultare si indrumare a contribuabililor in vederea respectarii prevederilor legale.
 • Respecta prevederile legale in vigoare cu privire la compensarea si restituirea creantelor fiscale, constituirea de garantii, poprire si sechestru asiguratoriu, prescritia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea, stingerea creantelor fiscale prin executare silita a persoanelor fizice si juridice, urmarirea debitorilor insolvabili , deschiderea procedurilor reglementate de Legea insolventei.
 • Organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local.
 • Urmareste respectarea popririlor infiintate pe veniturile si disponibilitatile banesti ale debitorilor bugetului local personae fizice si juridice.
 • Raspunde de aplicarea de masuri asiguratorii prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului persoane fizice si juridice, in situatia in care agentul economic nu are disponibil în contul bancar daca nu se încasează în totalitate debitul restant.
 • Intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi serviciile publice şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi executarea acestora.
 • Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripţie.
 • Intocmeste propuneri privind debitorii insolvabili.
 • Intocmeşte şi înaintează conducerii situatiile statistice privind rămăşiţele şi suprasolvirile pe feluri de impozite şi taxe.
 • Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulţi creditori.
 • Intocmeste documentaţiile ce stau la baza acţiunilor înaintate în instanţă conform legislaţiei în materie.
 • Inregistreaza in registrul general de intrare toate documentele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice.
 • Intocmeste raportari privind situatia contribuabililor persoane fizice / juridice care nu au achitat obligatiile fiscale inscrise in deciziile de impunere.
 • Tine evidenta debitelor / suprasolvirilor si analizeaza / rectifica aceste situatii.
 • Participa la intocmirea documentatiilor anuale privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local.
 • Pentru debitele restante se procedeaza la intocmirea dosarului de executare silita, componenta a dosarului fiscal, respectanduse fazele de actiune si anume: titlu executoriu, somatie, popriri ( conturi, venituri salariale, etc.), sechestru, intocmirea dosarului si inaintarea acestuia in instant.
 • Tine evidenta si inscrie la masa credala creantele fiscale datorate bugetului local de catre persoanele juridice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Sanctioneaza potrivit legii faptele constatate si dispune masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscal.
 • Efectueaza inspectii fiscale conform prevederilor legale.
 • Urmareste respectarea prevederilor legale in vigoare privind registrul unic de control.
 • Elibereaza certificate de atestare fiscala la solicitarea persoanelor juridice respectand prevederile legale in vigoare.
 • Elibereaza certificate de atestare fiscala si adeverinte respectand prevederile legale in vigoare.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, secretarul general al comunei si contabilul Compartimentului financiar-contabil, conform reglementarilor legale in vigoare.
 • Indeplineste toate cerintele ca urmare a republicarii, modificarii si completarii actelor normative in vigoare si in domeniu.
 • În perioadele in care aceasta absenteaza de la serviciu, fiind in concediul de odihna, de boala, plecata la cursuri de perfectionare profesionala, etc., este inlocuita de un angajat din cadrul Primariei Boghicea.
 • Adopta un comportament civilizat si decent in relatiile cu contribuabilii si colegii de serviciu.
 • Colaboreaza cu celelalte birouri, servicii si compartimente pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu; nerespectarea atrage raspunderea potrivit legii.
 • Competenta persoanei desemnate sa exercite viza de control financiar preventiv propriu se refera la proiecte de operatiuni care vizeaza in principal:

a) angajamente legale si credite bugetare sau credite de angajament, dupa caz;
b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclisiv prin virari de credite;
d) ordonantarea cheltuielilor;
e) efectuarea de incasari in numerar;
f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare
g) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;
h) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;
i) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale;
j) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor
administrative-teritoriale;
k) alte tipuri de operatiuni stabilite prin decizia ordonatorului principal de credite, altele decat cele prevazute mai sus.

 • Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanei imputernicite in acest sens, precum si prin aplicarea sigiliului personal.
 • Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se inscriu in ,,Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv’’.
 • Termenul in care se acorda sau se refuza viza de control financiar preventive propriu este de cel mult 5 zile de la data primirii, de catre persoana cu atributii de control financiar preventiv propriu, a proiectelor de operatiuni emise de compartimentele de specialitate.
 • Proiectele de operatiuni vor fi prezentate la viza de control financiar preventive propriu de documente justificative.
 • Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu raspunde pentru legalitatea, regularitatea si exactitatea operatiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv propriu.

CASIERIE

Indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:

 1. Efectueaza operatii de încasari în numerar privind chirii si alte venituri provenind de la D.A.P.P.P. pe baza documentelor de încasari;
 2. Asigura încasarea impozitelor si taxelor locale provenind de la Serviciul Impozite si Taxe, pe baza debitelor stabilite de catre serviciul sus-mentionat;
 3. Preda zilnic borderoul cu încasarile privind impozite si taxe locale la Compartimentul Financiar din cadrul Directiei, pentru verificare;
 4. Verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic ocumentele de casa;
 5. Conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 6. Asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;
 7. Urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;
 8. Îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;
 9. Urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;
 10. Intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;
 11. Completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la casieria centrala sau, dupa caz, la Trezoreria Roman;
 12. Ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor si a altor cheltuieli materiale pentru Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;
 13. Depune la Trezorerie , conform prevederilor legale, veniturile încasate;
 14. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de sefii ierarhici

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE:

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Salarizare si resurse umane sunt următoarele:

 • Elaborarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu;
 • Elaborarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului în colaborare cu compartimentele instituţiei;
 • Completarea si păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Pregătirea documentaţiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Pregătirea documentaţiei privind desfăşurarea concursurilor, examenelor privind avansarea în clase de salarizare superioară a salariaţilor, promovarea în grade profesionale, funcţii publice superioare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Intocmirea actelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Intocmiriea fiselor de post si urmarirea intocmirii de catre persoanele abilitate a evaluarilor anuale prin acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Intocmirea Planului anual de perfecţionare a personalului, bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea contractelor încheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
 • Intocmirea documentatiei necesare elaborarii Planului de ocupare al functiilor publice, transmiterea acestora pentru avizare de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local Boghicea;
 • Intocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului de efectuare a acestuia;
 • Intocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă si invaliditate; depunerea lor în termen la organele de specialitate;
 • Colaborarea cu Agentia Nationala a Functionarilor publici pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Elaborarea Regulamentului de ordine interioara;
 • Elaborarea si coordonarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;
 • Intocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare si de personal;
 • Eliberarea de adeverinţe de salarizare;
 • Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a regulamentelor şi dispoziţiilor interne;
 • Elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul resurselor umane;
 • Acorda consultanta secretarului general si primarului privind activitatea de evaluare anuala ale salariatilor institutiei;
 • Tine evidenta cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fara plata, de maternitate in vederea calcularii drepturilor banesti;
 • Intocmeste darile de seama statistice si alte situatii solicitate pe linie de personal salarizare;
 • Face propunerile de promovare in clasa, in grad profesional si avansarile in treapta de salarizare pentru functionarii publici/personalul contractual din subordine, urmand sa intocmeasca documentatia ce va fi realizata in urma promovarilor;
 • Tine evidenta concediului de odihna, concediu fara plata, absente nemotivate.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la Achiziţii Publice sunt următoarele:

 • Elaborează proiectul programului anual de investiţii;
 • Desfăşoară programul de investiţii aprobat pe an şi trimestre;
 • Colaborează cu compartimentul Urbanism şi cu celelalte compartimente din cadrul Primariei comunei Boghicea;
 • Asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor, acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;
 • Colaborează cu Compartimentul impozite si taxe locale la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate;
 • Asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoacă membrii comisiei;
 • Difuzează în termen, procesele verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;
 • Primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările primate din partea cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;
 • Păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico-economice;
 • Respectă legile şi actele normative specifice;
 • Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;
 • Intocmeşte sau analizează, după caz, propunerile de achiziţii de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii şi lucrări ale Primăriei comunei Boghicea şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • Asigură organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru toate compartimentele Primăriei comunei Boghicea conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziţie publică, a actelor adiţionale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
 • Asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primariei comunei Boghicea care solicit demararea acestora;
 • Asigură întocmirea formalităţilor de publicitate (publicarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire);
 • Asigură întocmirea formalităţilor de comunicare pentru procedurilor organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
 • Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • Asigură cadrul organizatoric pentru derularea achiziţiilor publice;
 • Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • Asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
 • Asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către comisia de analiză şi soluţionarea a contestaţiilor, ofertanţii implicaţi în procedură;
 • Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;
 • Asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;
 • Asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;
 • Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate, care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului de Asistenţă Socială  sunt următoarele:

 • Efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicină Legală, în vederea punerii sub interdicţie, si in alte cazuri;
 • Întocmeşte proiecte de dispoziţii, cu documentaţiile şi avizele necesare pentru instituirea tutelei şi curatelei; stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit;
 • Întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsă, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de aşi apăra singure interesele;
 • Întocmeşte proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui şi prenumelui copilului abandonat;
 • Întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei;
 • Colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii;
 • În aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 – actualizată – privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare:
   • Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal.
   • Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea, modificarea, suspendarea, incetarea, neacordarea ajutorului social, in termen legal.
   • Stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social.
   • Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.
   • Modifica cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei in domeniu.
   • Efectuează periodic noi anchete sociale in vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.
   • Înregistrează şi soluţionează pe baza de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă si a ajutoarelor de deces pentru familiile beneficiare de venit minim garantat.
   • Transmite in termen legal datele statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
   • Întocmeşte situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileşte măsuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizării sociale.
   • În aplicarea OUG nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice:
   • Asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
   • Asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne persoanelor/familiilor altele decat cele beneficiare de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
   • Efectuează periodic anchete sociale in vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.
   • În aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 – actualizată privind alocaţia de stat pentru copii:
    • Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii precum si actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.
    • Întocmeşte si înaintează A.J.P.I.S. Neamț borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.
    • Primeşte cererile si propune pe baza de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al familei;
    • Eliberează adeverinţe privind acordarea, după caz, neacordarea (negaţie) de alocaţie de nou născuţi;
   • In aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu completările ulterioare:
    • Primeşte cererile şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;
    • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei;
    • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei;
    • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei;
    • Propune pe baza de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru sustinerea familiei
    • Efectuează periodic anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei
    • Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru sustinerea familiei
    • Întocmeşte şi transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamț: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familial complementare/de susţinere pentru familia monoparentala aprobate prin dispoziţia primarului in conformitate cu prevederile legale, împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.
    • Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/ modificare / încetare a dreptului la alocaţia pentru sustinerea familiei
   • În aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile O.G. 427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap.
    • Verifică prin ancheta socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
 • Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
 • Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
 • Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal in vederea reexpertizării şi încadrării întrun grad de handicap;
 • Primeste si verifica dosarele de angajare a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • În aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sănătăţii şi familiei şi Ministrului administraţiei publice privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi a prevederilor O.U.G. nr.102/1999 modificată şi aprobată prin Legea nr.519/2002:
 • Verifică prin ancheta sociala îndeplinirea condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune după caz, acordarea sau neacordarea îndemnizaţiei;
 • Verifica anual sau ori de cate ori este nevoie tutela minorilor si a persoanelor puse sub interdictie;
 • Intocmeste referatele sociale pentru comisiile de expertiza medicala – copii si adulti – in vederea incadrarii intr-o categorie de personae cu handicap.
 • În aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, ale prevederilor H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, ale O.G. nr.68/2003 cu modificările ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice si ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medic-osocială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale:
  • Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
  • Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor social le ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;
  • Stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Civil, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecţiei drepturilor copilului:
  • Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativteritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;
  • Identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
  • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
  • Asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;
  • Urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsura de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minim 3 luni;
  • Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
  • Colaborează cu unităţile de învăţământ in vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun.
  • Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.
 • În aplicarea prevederilor G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:
  • Asigura soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe.
  • Întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale, educative, sportive şi recreative ce urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative;

 • SERVICIUL VOLUNTARIAT ŞI SITUAŢII DE URGENŢE:

  Atributiile SVSU sunt:

    • Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre natural si tehnologice de pe teritoriul comunei Boghicea;
    • Culegerea, prelucrarea, stocarea , studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta;
    • Informarea si pregatirea preventive a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgent;
    • Organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optima a serviciilor pentru situatii de urgent si a celorlalte organism specializate cu atributii in domeniu;
    • Instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta;
    • Organizarea pregatirii pentru protectia populatiei, a bunurilor material, a valorilor cultural si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si conflictelor armate;
    • Luarea masurilor pentru asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgent sau de conflict armat;
    • Organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgent si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;
    • Limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
    • Constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de uregenta;
    • Intocmirea planurilor operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;
    • Propunerea fondurilor necesare realizarii masurilor de protective civila;
    • Coordonarea activitatilor serviciilor de urgent voluntare;
    • Intocmirea planurilor de cooperare cu institutiile care au responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenat si organismele nonguvernamentale;
    • Realizarea, intretinerea si functionarea mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de urgenta;
    • Organizarea unor actiuni de pregatire a populatiei pentru situatiile de urgenta;
    • Acordarea asistentei tehnice si sprijinul pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
    • Exercitarea controlului aplicarii masurilor de protective civila in plan local la operatorii economici subordonati;
    • Coordonarea evacuarii populatiei din zonele afectate de situatiile de urgenta;
    • Stabilirea masurilor necesare pentru asigurarea hranei, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;
    • Asigurarea masurilor pentru asigurarea ordinii publice in zonele sinistrate;
    • Gestionarea, depozitarea, intretinerea si conservarea tehnicii, aparaturii si materialelor de protective civila, prin serviciile de specialitate subordinate;
    • Elaborarea si dupa caz completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Voluntariat si Situatii de Urgenta.

  COMPARTIMENTUL CULTURĂ:

  Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Cultură sunt următoarele:

    • asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul aprobat;
    • se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziţii, spectacole, concerte manifestări sportive în perimetrul comunei şi în organizarea unor tabere de creaţie;
    • întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea minorităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cultelor de pe raza comunei;
    • stabileşte relaţii de colaborare cu serviciile specializate din Primăria comunei Boghicea pentru dezvoltarea unor proiecte comune;
    • promovează şi desfăşoară manifestări culturale şi socio-educative, pentru păstrarea şi exprimarea identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând diferitelor minorităţi;
    • colaborează cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Neamț şi cu unităţile de învăţământ de pe raza comunei, în vederea derulării unor activităţi commune care să se încadreze în specificul serviciului (concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole);
    • colaborează cu cluburile sportive şi cu cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări sportive (întreceri, marşuri, concursuri);
    • colaborează cu muzee, biblioteci publice, universităţi culturale, ansambluri profesioniste de muzică şi dansuri populare şi alte instituţii publice de cultură şi artă în vederea organizării de proiecte culturale;
    • promovează imaginea instituţiei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste, afişe), pentru popularizarea manifestărilor proprii şi a iniţiativelor instituţiei;
    • îndeplineşte şi alte sarcini date de conducătorul instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate;

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV:

  Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Administrativ sunt următoarele:

              ATRIBUŢII ŞOFER:

    • La prezentarea la program semneaza in condica de prezenta ;
    • Conduce autoturismele Primariei pe traseele stabilite si aprobate de conducerea Primariei;
    • Raspunde de integritatea si buna functionare a autoturismelor;
    • Se preocupa de procurarea combustibilului necesar pentru circulatie si piesele de schimb necesare pentru reparatii;
    • Completeaza foile de parcurs;
    • Efectueaza la timp toate operatiile si lucrarile de intretinere pentru autoturisme;
    • Intretine autoturismele in stare de curatenie interioara si exterioara;
    • Comportare corecta in cadru relatiilor de serviciu, promovarea de raporturi de intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru si combaterea oricarei manifestari necorespunzatoare;
    • Nu comunica altor persoane secrete de serviciu, date şi informaţii;
    • Nu furnizeaza informaţii de orice natura care pot afecta reputaţia şi credibilitatea institutiei;
    • Da dovada de fidelitate fata de interesele institutiei si nu adduce prejudicii acesteia prin practici de concurenta neloiala;
    • Respectarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
    • La terminarea programului semneaza in condica de prezenta.

               ATRIBUŢII GUARD :

    • La prezentarea la program semnaza in condica de prezenta si verifica incuietorile de la usi, ferestre, fisete si informeaza pe primar, viceprimar sau secretarul general in caz de nevoie;
    • Efectueaza curatenia zilnica in institutie si in afara institutiei;
    • Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate si a activitatilor desfasurate;
    • Interzice accesul in incinta Primariei a oricarei persoane dupa orele de program ale functionarilor publici;
    • Asigura inchiderea Institutiei dupa orele de program;
    • Respecta Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
    • Comportare corecta in cadru relatiilor de serviciu, promovarea de raporturi de intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru si combaterea oricarei manifestari necorespunzatoare;
    • Nu comunica altor persoane secrete de serviciu, date şi informaţii;
    • Nu furnizeaza informaţii de orice natura care pot afecta reputaţia şi credibilitatea institutiei;
    • Da dovada de fidelitate fata de interesele instituţiei si nu aduce prejudicii acesteia prin practici de concurenta neloiala;
    • Imbunatatirea continua a nivelului profesional;
    • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, viceprimarul si secretarul general al comunei, conform reglementarilor legale in vigoare;
    • La terminarea programului verifica incuietorile si semneaza in condica de prezenta.

   

              ATRIBUŢII ÎNGRIJITOR:

    • La prezentarea la program semneaza in condica de prezenta;
    • Executa lucrarile de curatenie a Primariei comunei Boghicea, dependintelor grupului sanitar si curtii cu imprejmuirea acesteia, o pastreaza si intretine curatenia in cadrul Institutiei, bucatarie, birouri, holuri, grupuri sanitare;
    • Efectueaza curatenia zilnica in institutie si in afara institutiei;
    • Are in primire mijloacele de intretinere, curatenie si raspunde de starea si inventarul incaperilor in care face curatenie;
    • Nu stationeaza in birourile institutiei decit pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si curatenie;
    • Respecta Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului;
    • Comportare corecta in cadru relatiilor de serviciu, promovarea de raporturi de intrajutorare cu toti membrii colectivului de lucru si combaterea oricarei manifestari necorespunzatoare;
    • Nu comunica altor persoane secrete de serviciu, date şi informaţii;
    • Nu furnizeaza informaţii de orice natura care pot afecta reputaţia şi credibilitatea institutiei;
    • Da dovada de fidelitate fata de interesele instituţiei si nu aduce prejudicii acesteia prin practici de concurenta neloiala;
    • Imbunatatirea continua a nivelului profesional;
    • Indeplineste si alte atributii stabilite de primarul, viceprimarul si secretarul general al comunei, conform reglementarilor legale in vigoare;
    • La terminarea programului semneaza in condica de prezenta.

   

              ATRIBUŢII MUNCITOR CALIFICAT:

   • la prezentarea la program semnează în condica de prezență;
   • urmărește acțiunile de gospodărire comunală și înfrumusețare a localității;
   • urmărește realizarea programului de gospodărire și înfrumusețare a localității aprobat de Consiliul Local;
   • urmărește executarea din timp a tuturor lucrărilor de curățenie și fertilizare a parcurilor aflate în administrarea Consiliului Local în scopul îmbunătățirii continue;
   • conduce și urmărește realizarea tuturor lucrărilor pe drumurile publice de interes comunal și județean;
   • răspunde și conduce efectuarea lucrărilor pe partea necarosabilă a drumului național, asigurând fluența circulației;
   • răspunde de realizarea în bune condiții a lucrărilor de canalizare apă și canal și buna funcționare a acestora;
   • răspunde și asigură scurgerea apelor fluviale de pe drumuri, terenuri publice sau construcții publice de interes local și terenuri neagricole;
   • amenajază, întreține și exploatează locurile de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație;
   • verifică modul de depozitare sau incinerare al deșeurilor menajere,industriale și agricole;
   • verifică condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;
   • adoptă măsuri obligatorii cu privire la întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, curților și împrejmuirilor, a spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor;
   • face propuneri Consiliului Local pentru îmbunătățirea dotării, înfrumusețării și utilizării domeniului public;
   • îndrumă și sprijină propietarii în desfășurarea activităților privind participarea acestora la buna gospodărire și întreținere a locuințelor a zonelor verzi aferente, precum și a părților comune, potrivit legii;
   • urmărește realizarea și menținerea iluminatului public, corespunzător;
   • duce la îndeplinire în colaborare cu Poliția Locală prevederile O.G 21/2002;
   • ia măsuri pentru protecția pomilor fructiferi, florilor și arborilor ornamentali din zona drumurilor de interes local;
   • respectă și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local cu privire la gospodărirea localității;
   • informează cetățenii cu privire la hotărârile Consiliului Local cu privire la gospodărirea localității;
   • întocmește proiectul planului de gospodărire, curățenie și înfrumusețare a localității;
   • urmărește și răspunde de îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții;
   • verifică zilnic traseul și sistemul de alimentare cu apă;
   • asigură întreținerea și efectuează reparații la instalațiile sanitare de la școli și primărie;
   • îngrijirea și conservarea puțurilor și a bazinului de apă;
   • asigură relații publice cu cetățenii, instituțiile publice și societățile comerciale privind problemele gospodărești;
   • la terminarea programului semnează în condica de prezență.